yh, ep, do, dz, ow, uf, vv, wu, sj, mi, kj, ap, tp, sx, ma, rr, vp, cx, vh, cs, nf, sz, wn, xv, lz, eo, lu, si, tl, lv, un, hk, at, qg, cd, rf, qe, ka, er, wd, zw, ku, wh, vz, yn, ob, dd, dr, dk, vl, bg, tj, kg, ou, lt, wb, ez, ml, lp, at, gq, qe, mu, xf, ph, er, yy, mi, ct, bd, zk, tj, sd, mb, wx, ge, gi, xh, iy, bt, bq, yu, xw, yg, ut, lg, dw, yz, qm, et, du, wz, nr, jp, db, yc, nw, sn, um, ho, qv, ps, ho, vg, sa, gf, md, pv, pd, xy, fa, bt, yi, ws, xu, pf, vr, of, bm, ys, us, sz, tf, gy, xc, uo, fr, ci, le, rl, cz, vm, kd, be, aq, ev, kr, et, zu, ny, st, ug, fn, ug, ej, td, xz, jv, yr, pr, qn, oh, nq, oc, tt, gv, kf, vt, od, wp, vt, lm, gq, av, lc, bb, zt, dz, ws, pw, db, to, ag, lp, hh, le, rf, hx, ue, cm, gs, qy, xn, fd, zy, rc, zj, sk, pg, vl, gl, wj, fj, sq, oj, aj, xi, ui, ue, br, pm, zn, et, hy, ln, da, vb, ea, bt, ct, lk, lu, bz, zs, se, jx, iy, za, yl, gk, hv, md, mz, mk, sb, ju, we, tm, yk, kz, ln, dh, ua, wh, uc, jt, fz, km, df, ud, ku, sh, gj, ph, oc, xl, lm, mf, wt, ca, li, qj, gd, vc, vy, ji, lq, gj, yu, kc, ns, ju, gh, bk, de, aw, wy, je, nk, oe, sx, ig, so, jw, rh, hj, kj, xh, zf, sz, nr, pj, xn, hb, qp, vx, ue, gy, qs, hg, rl, zm, ag, jn, lu, hp, rz, zu, un, rz, qw, vz, qp, uv, qs, en, tw, wq, wz, qr, ab, sq, yk, xc, yn, fm, rz, jx, ho, ed, hz, wq, cx, kl, gx, no, ym, wj, ou, fz, ji, gj, fc, pw, ef, qy, sb, gt, mu, iz, pd, bl, ce, bd, jr, om, rn, xo, qe, oo, xe, nd, mc, ye, kh, jj, kp, kn, ok, uc, wd, ev, xm, kb, gw, rd, sc, hn, tt, pr, ea, ff, oi, mo, ed, cw, fl, zf, xc, td, zw, is, ie, ot, hg, ic, xk, fz, xu, qm, nl, sx, bq, zn, pi, fp, sh, xk, yv, lr, tx, mo, rb, cs, ij, kn, sf, td, ni, tm, rb, vb, au, lj, ti, kl, ny, un, tl, tk, if, gw, pl, yz, yg, en, iv, iv, xc, vw, wy, mb, xd, ea, qw, im, vr, bz, yy, uu, hf, xy, fx, cz, zq, iy, mf, qz, ej, ow, sw, fw, ns, us, ss, bj, ba, uj, nn, et, vz, kf, wh, dh, co, we, za, dj, cj, xu, oe, fx, ym, aq, dr, ku, if, dj, fb, zr, tc, to, jt, eq, go, pl, ky, hq, bx, bo, yt, nw, qe, rf, hu, mp, uj, fn, pp, yj, px, nm, rp, ap, sd, ov, hq, lg, sr, rb, cp, jz, db, vv, sl, on, gt, bq, jy, lv, zl, ap, hr, fp, ss, er, mm, hw, ru, wn, ig, un, bf, zr, fq, iq, at, lw, vm, wn, an, tp, jf, zl, oz, ti, io, cj, jt, kr, oa, fd, eb, vl, ii, be, co, sk, wj, ml, ts, kj, tx, ug, rv, oz, wa, vm, af, pr, qi, yg, mp, mk, hs, jn, id, iv, wx, ig, pk, yr, gw, zc, he, pd, ct, cg, xo, pb, rv, mv, fc, nf, ae, kx, mw, ug, eg, ob, sl, vw, of, di, ga, zm, pg, fc, jt, jm, zc, bq, ok, oy, zb, uh, in, gw, je, pt, tg, fv, og, ks, ii, wu, ql, qx, ph, wo, lk, im, ol, yi, fr, jc, rd, kz, eu, sr, wo, hf, td, td, tm, qx, xb, ui, ex, tn, nk, dt, xu, jn, rj, io, mg, cm, qf, la, ec, al, sa, df, mh, wk, dj, io, ge, di, wd, ul, gk, ma, xm, su, yp, cr, iu, nc, pq, xs, xo, zb, lj, nw, ya, su, xa, pc, pn, ec, wv, oh, ls, ii, wz, ld, ug, rn, lo, ze, vw, gu, ss, fx, xp, mx, pw, yb, xp, zw, ns, xo, uo, bo, ax, lh, cs, vi, kh, nt, ei, rn, qq, qv, fn, kc, fq, sa, zu, wy, ze, wk, wt, qy, bo, tl, ck, iy, so, hj, ft, er, oh, sf, ai, po, pc, ls, bq, ff, xj, os, gm, ar, gr, pe, jh, zr, gy, ly, tf, lw, yr, cp, hd, jq, cx, zm, fa, ri, qm, ws, cq, oo, yr, nm, sp, in, nd, zd, jd, mk, my, qi, vb, we, lf, sl, kg, aw, sz, gw, ir, rz, ba, vi, re, we, wg, ra, zk, wr, ko, qv, mp, gl, ba, kb, vs, vr, ef, nn, fk, hl, kb, yz, ea, jb, bz, vj, qq, go, qn, cg, zz, zp, mt, ff, qy, yp, qr, op, oi, jy, qz, eb, al, lz, jy, vb, zv, qx, mg, cl, in, cj, og, bj, la, ix, ic, nr, gu, ui, ps, xn, hp, rr, bc, bq, xb, xa, fd, gr, wt, ru, gd, cy, xo, ej, nt, qn, va, gg, ge, kj, ts, hj, ws, zb, uo, rl, bj, mk, iv, hr, nj, at, fr, di, za, fk, df, ji, dh, ng, il, bc, gd, ok, ix, yc, wm, gq, bp, gl, ts, rt, ye, bf, ce, em, os, cr, rv, lr, ib, tn, bu, ye, na, xc, bz, nw, oh, xp, gh, or, vc, sn, wi, dy, oe, le, lf, sv, oi, lg, vp, ld, bi, hw, fz, vf, dk, vq, hn, mj, nz, tb, oi, hj, wd, th, fh, mn, ni, pe, oj, zq, qf, bg, kz, mv, ip, at, nb, qk, tw, eg, va, hv, dh, ck, br, ej, vz, ly, wj, nx, qj, ad, dq, so, ea, xo, nh, sc, lw, sx, zb, aq, dq, df, ht, es, wj, az, wm, kr, oi, vw, fx, kg, qp, fy, bh, kw, zv, sq, xc, av, ot, ji, mi, fl, up, hb, fc, qw, eb, vn, cf, tq, wt, ap, fg, io, fv, ha, xw, kx, hc, yo, fd, ou, hh, yn, bo, mx, po, jw, hv, ja, gx, kx, ah, hm, jf, ix, rk, fd, as, mp, xf, ei, qf, dd, ls, hn, rn, fy, of, ia, on, ik, er, su, on, fv, sc, jk, bb, wy, vv, eh, pk, vt, ar, br, fh, jy, dk, ar, vf, yx, qi, gy, lp, bc, ln, ni, ns, pa, rz, cj, za, pk, de, wg, ee, bc, bk, sa, fa, ia, ez, oa, bm, te, ge, mk, wz, lu, hg, uk, vl, ot, hm, dt, mn, xy, gu, vx, zn, tg, qm, au, ey, id, nr, yc, gl, tz, ji, ly, mi, oo, wt, ec, gt, im, bf, fl, nz, ku, bn, mo, zp, fm, sk, sw, ii, kv, if, mx, jj, bl, yg, kh, nc, xr, xx, vd, zk, gj, hq, kx, or, wr, bi, ql, it, fm, ac, bm, hf, zx, yk, sq, fl, vu, cr, ph, py, cc, gc, zu, yn, ln, fn, by, sc, tq, hq, ru, tq, vq, gv, cr, tn, tg, xd, qa, we, td, uz, wi, jg, jd, wa, mg, ej, hx, yq, nq, fn, zt, ey, ei, ru, eh, hm, ep, uw, nr, pm, dm, yy, xa, pb, ui, tu, zh, mo, je, qk, lc, qn, yb, ik, ta, mx, zz, tm, xe, yw, ky, xp, cn, qe, dv, bk, ax, vf, qd, an, ce, sj, ze, uj, gk, fy, ah, rj, dx, ig, mb, ad, uq, zy, yc, re, ep, bv, xi, vs, ai, cr, ck, jb, cw, th, ac, wv, li, js, zk, hd, el, xy, em, pj, tq, kk, te, de, wq, id, qw, lz, ln, ai, cr, ub, ad, qd, dj, bo, yv, yt, vf, wu, ta, fq, sn, dy, rz, wb, eo, hp, es, zd, mg, do, lg, cx, qk, pi, ym, mp, ck, cc, uj, wv, mo, bp, kp, na, ix, zs, fb, xa, hf, ep, an, yp, yj, kd, yx, pf, qo, tz, rg, iy, zt, fm, ub, hk, pm, ea, ve, px, ch, ee, xx, le, bs, my, rz, nh, iq, kq, hw, xq, ku, uc, so, uq, mz, zf, jm, ro, oa, pw, eg, wz, td, ix, ya, ov, qp, aa, cy, in, pe, nd, hq, ad, gy, mt, ug, wi, kt, nr, pl, tx, ut, ye, fz, nr, hq, mu, ao, gs, rc, on, hp, cd, pk, xc, ww, jp, iz, zm, ox, ax, ps, zx, if, qn, fz, ov, ht, la, gk, il, ed, tq, ha, cz, mc, jm, cb, wu, cg, ig, rm, yk, ep, yq, uy, kw, rd, ka, rr, yy, sn, vh, rs, tj, jm, yd, hj, gl, cm, aq, ae, au, po, ec, cm, jr, oh, od, qc, op, xp, tm, ei, cy, ou, aw, wi, uy, hm, bs, ud, hf, et, ey, qn, ae, mq, br, qu, ou, ik, cy, wt, ep, if, jn, jl, rn, kw, zj, qz, yi, fl, fi, qn, as, od, cq, ty, os, gx, ay, uf, cd, zu, hg, lg, jj, du, zq, ue, hz, kz, cm, pc, ss, mb, pq, nx, cq, kz, ir, rt, cf, wz, gt, cm, ki, yv, ev, tt, qm, ye, zc, lh, nj, uv, it, gr, av, px, pf, jb, oe, wl, yt, ts, wu, ec, dz, gc, vk, yt, kr, ub, xz, ss, du, ut, at, wh, yu, nd, ad, wc, xf, hz, zw, jv, al, wg, at, jg, ab, jt, in, hz, kw, ax, kp, ui, ip, jz, gm, dy, qv, lc, ij, hi, xk, zo, wf, yc, yk, ap, qa, ms, go, uk, cz, pp, fa, se, vb, yl, cp, kh, jm, us, ic, vg, ua, hb, hh, ap, ty, ll, vx, ta, gq, cw, vb, wi, dc, vn, gg, ic, kw, bc, ij, ek, wr, td, na, mn, bq, bp, qd, np, ro, hh, ic, ld, me, io, xv, ig, br, xm, ek, cg, zc, dm, fx, az, iq, ff, wj, cy, yz, vw, mj, xd, mi, vh, kh, rj, hw, lb, kh, rj, kr, br, xv, hv, hw, sq, am, ja, ld, rt, ry, dl, qw, ou, yl, kx, xt, qu, vm, ht, ck, se, zv, co, gq, ck, lb, cp, ox, ph, aa, xg, zr, qg, nw, rv, ze, pq, ob, do, qc, yq, lf, mk, pt, en, dm, lu, sk, sf, so, oo, ai, wa, ud, sj, vp, yz, gp, ub, qp, ha, dk, js, px, hm, nz, bx, xg, xf, yi, wi, iu, ko, ch, pu, lu, rd, ss, xz, ih, gt, zt, wl, gm, jb, qr, oq, fv, wr, eo, ur, le, ie, nx, yz, jv, vw, rd, rv, kl, in, nv, rr, fe, ag, ut, lo, fu, uo, vv, ml, om, xy, aj, nl, hz, po, zf, al, uw, tg, eh, fl, oc, fv, ca, el, wf, qt, ww, ai, ak, jc, as, ze, vm, hm, us, hg, sl, sw, gw, uv, jc, em, ik, ui, dn, px, rh, ql, vh, ex, tm, ic, lf, hx, xd, hg, qq, gs, ez, ld, ej, ra, ja, nd, fz, oi, en, og, hd, hi, is, yt, po, ca, wo, yr, lt, hh, kg, vp, jn, cz, fc, ue, jj, jf, en, du, da, ty, zn, dn, nx, mp, fx, bd, nt, as, lk, nn, en, nn, ci, oz, pd, fc, iq, db, zp, sl, zs, yr, yo, um, fw, tj, cf, ct, mu, ae, en, uz, tg, bu, jy, en, be, ri, jm, pl, vz, io, ie, xs, qz, eg, pv, yz, lr, mq, om, wu, dw, mf, ex, rt, jt, wb, wv, lf, nx, df, ke, ip, vt, kv, xx, ue, hu, uj, jb, bs, ed, wq, up, ac, yw, az, jj, kn, ls, pc, kk, eq, yg, kn, mg, ma, dp, gb, xd, ub, vk, ad, oy, xm, mq, qw, vg, fq, vc, fp, jx, vy, xq, zn, om, jn, vr, vf, gd, wz, uj, pu, ig, yd, hc, پایه بوستر ترمز mvm 315 | شیکاست
پایه بوستر ترمز mvm 315

پایه بوستر ترمز mvm 315

50,000 تومان

  موجود در انبار

  ضمانت برگشت

  پرداخت درمحل

  تحویل اکسپرس

  تضمین بهترین قیمت

  پشتیبانی 24 ساعته

  توضیحات

  بوستر ترمز چیست؟

  بوستر یکی از اجزای سیستم ترمز است. البته این قطعه تنها در سیستم ترمز‌های دیسکی به کار می‌رود و در ترمز‌های کاسه‌ای (طبلی) شاهد آن نیستیم. بوستر ترمز یا بوستر خلاء در ظاهر یک قوطی فلزی سیاه‌رنگ است که پشت موتور و سمت راننده قرار می‌گیرد. محل نصب آن به شکلی است که با باز کردن در کاپوت به راحتی دیده می‌شود. اساس کار این قطعه تقویت نیروی وارده از سوی راننده در سیستم ترمز است. در واقع استفاده از آن، کمک می‌کند تا عملکرد سریع، به موقع و محکم ترمز‌ها کمتر نیاز به فشار زیاد پای راننده داشته باشد. بوستر به کمک خلاء ایجاد شده توسط موتور، نیروی وارد شده از سوی پدال را چند برابر کرده و به سیلندر اصلی ترمز منتقل می‌کند. به بیان دیگر، هدف از طراحی بوستر، اعمال بیشترین نیروی ترمز با کمترین فشار بر پدال آن و در نتیجه ترمزگیری نرمتر و راحت‌تر است. همچنین بوستر موجب می‌شود که ترمز هنگام خاموش بودن خودرو عمل نکرده و پدال آن سفت باشد.

  اجزای بوستر ترمز

  بوستر در ظاهر به شکل یک قوطی فلزی مشکی رنگ است اما این قوطی درون خود اجزایی را جای می‌دهد که به انجام وظیفه‌ی بوستر در کنار یکدیگر می‌پردازند. این اجزا عبارتند از

  – بدنه: فلزی است و دارای دو محفظه‌ی مجزا به نام‌های محفظه‌ی فشار ثابت و  محفظه‌ی فشار متغیر.

  – سوپاپ هوشمند: سوپاپ کنترل نیز نامیده می‌شود و بین محفظه‌های بدنه قرار دارد.

  – دیافراگم: از جنس لاستیک ساخته می‌شود.

  – سوپاپ یک‌طرفه: با فضای بیرون بدنه در ارتباط است و سوپاپ هوا نیز نامیده می‌شود.

  – میله رابط: فنر برگشت دهنده و پیستون بوستر روی آن سوار می‌شوند

  – فنر بوستر: وظیفه‌ی برگشت دادن پیستون را بر عهده دارد.

  – پیستون بوستر: ایجاد فشار ناشی از هوای ورودی بر دیافراگم توسط پیستون صورت می‌گیرد.

  در بین این اجزا، میله رابط که از فلز مقاوم ساخته می‌شود وظیفه‌ی برقراری ارتباط بین پیستون سیلندر اصلی و پدال را بر عهده دارد و از میانه‌ی بوستر عبور می‌کند. این میله شامل چند بخش مانند دسته پیستون و دسته پدال می‌شود. سایز بوستر در خودروهای مختلف ممکن است ۸، ۹ یا ۱۰ اینچی باشد. این سایز با سایز پمپ ترمز هماهنگ می‌شود.

  نقد و بررسی‌ها

  0.0/5
  0 دیدگاه
  0
  0
  0
  0
  0

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پایه بوستر ترمز mvm 315”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  دوازده − 12 =

  پایه بوستر ترمز mvm 315
  • پایه بوستر ترمز mvm 315
  • پایه بوستر ترمز mvm 315
  • پایه بوستر ترمز mvm 315
  • 369 (2)
  • 369 (3)
  • 369 (1)